Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

MIXA VENDING s.r.o.

Poslední aktualizace: 17.6.2024

MIXA VENDING s.r.o. (dále jen „Společnost“) se zavazuje chránit soukromí a bezpečnost osobních údajů, které zpracovává. Tato politika zpracování osobních údajů vysvětluje, jakým způsobem shromažďujeme, používáme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je MIXA VENDING s.r.o., se sídlem B. Martinů 2082/6a, 741 01 Nový Jičín, IČ: 26824621.

2. Kategorie osobních údajů

Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje: Jméno, příjmení, titul, datum narození.
 • Kontaktní údaje: Adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Údaje o zákaznických službách: Historie objednávek, zákaznické preference.
 • Platební údaje: Bankovní údaje, údaje o platebních kartách (šifrovaně).
 • Údaje z komunikace: E-maily, zprávy z kontaktních formulářů.

3. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • Poskytování našich produktů a služeb.
 • Správy zákaznických účtů a zákaznické podpory.
 • Realizace marketingových aktivit a zasílání obchodních sdělení.
 • Zlepšování našich služeb a zákaznického servisu.
 • Plnění právních povinností (např. účetnictví, daňové předpisy).
 • Ochrany našich práv a oprávněných zájmů (např. řešení sporů).

4. Právní základ pro zpracování

Právní základy pro zpracování vašich osobních údajů zahrnují:

 • Plnění smlouvy: Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli se Společností.
 • Oprávněný zájem: Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, např. marketing a zlepšování služeb.
 • Souhlas: V případech, kdy je to relevantní, zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu.
 • Plnění právních povinností: Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, kterým Společnost podléhá.

5. Sdílení osobních údajů

Společnost může sdílet osobní údaje s následujícími subjekty:

 • Třetí strany poskytující služby: IT služby, účetní, právní poradci.
 • Úřady a orgány veřejné moci: V případě zákonné povinnosti.

6. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

7. Práva subjektů údajů

Máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup: Můžete požádat o potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a o kopii těchto údajů.
 • Právo na opravu: Můžete požádat o opravu nepřesných nebo neúplných údajů.
 • Právo na výmaz: Můžete požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.
 • Právo na omezení zpracování: Můžete požádat o omezení zpracování vašich údajů za určitých podmínek.
 • Právo na přenositelnost údajů: Můžete požádat o přenos svých údajů k jinému správci.
 • Právo vznést námitku: Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu Společnosti.

8. Kontaktní údaje

Pro uplatnění vašich práv nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: obchod@mixa.cz nebo poštou na adrese: B. Martinů 2082/6a, 741 01 Nový Jičín.

9. Změny těchto zásad

Společnost si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoli změnit. O změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným vhodným způsobem.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 17.6.2024.